گروت سیمانی پرمقاومت

گروت سیمانی پرمقاومت محصولی آماده مصرف بر پایه سیمان بوده که با استفاده از پودرهای میکرونیزه و افزودنی های خاص فرموله و ساخته می شود و با افزودن آب تبدیل به ملاتی پر استحکام، بدون اتقباض و با انبساط کنترل شده می گردد. این محصول بدون اضافه شدن آب اضافی دارای پیوستگی،  سیالیت و همگنی […]