فوق کاهنده آب پلی کربوکسیلاتی Px700

فوق کاهنده قوی آب ( ابر روان کننده) بتن بر پایه پلی کربوکسیلات اتر تولید می گردد. به دلیل ایجاد خاصیت دافعه و ممانعت فضایی مولکول های سیمان سبب افزایش کارپذیری و کاهش نسبت آب به سیمان شده و جهت تولید بتن های حجیم و پر مقاومت بکار می رود. اختلاط این افزودنی با بتن […]