فوق روان کننده پلی کربوکسیلات Px300

فوق روان کننده بتن 300 PX-MIX محصولی پلیمری بر پایه پلی کربوکسیلات اتر به همراه ترکیباتی پایدار کننده می باشد که یک کاهنده آب اختلاط و افزایش دهنده قوی روانی و حفظ زمان کارایی در حالت خمیری بتن می باشد. این محصول با کاهش مقدار آب مصرفی و در نتیجه کاهش نسبت مقدار آب به […]