روان کننده لیگنوسولفونات- ECO

روان کننده بتن ECO-MIX، محصولی انحصاری است که به منظور کاهش آب و ایجاد روانی در بتن استفاده می گردد. ECO-MIX حاصل پلیمریزاسیون ترکیبات کاهنده آب از جمله لیگنوسولفونات اصلاح شده می باشد که به دلیل ماهیت یونی خود، علاوه بر ایجاد روانی مورد نیاز جهت بتن ریزی، سبب یکپارچگی بتن و قابلیت نگهداری اسلامپ […]